Friday, July 10, 2015

devi mantraYa devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha 
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita 
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!

Sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namosthute

Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam

Annapoorne sadapoorne shankarah praanavallabhe
Njana vairaagya sidhyardham bhikshaam dehi cha parvati

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home